Zaxwerks ProAnimator có thể đc cài đặt là 1 chương trình riêng biệt hoặc là 1 Plug-In của Adobe After Effects
Cấu hình yêu cầu:
* Windows XP service pack 2 hoặc Windows Vista
* Pentium 4 hay mạnh hơn
* Quicktime 7, DirectX 9
* 512 MB RAM

Download: (11.3 MB)