Hack perfect, hack 2k, hack 1k, hack dis, hack del, auto beatup, patch beatup audition 6072 (Update 1/2)

Download:


Chức năng:
+ hack 2k( cùng nhịp 100%) trong đó bao gồm canhper lược thoại nvtt,bug đào xinh lun.^^
+ hackper như bình thường trong đó đã có hack 2k ( chọn hackper rồi khỏi chọn 2k nữa)
+ hack del
+ hack diss vip ( chức năng diss pro đảm bảo ko bị người khac diss nữa)
+ patch beat up ( chức năng nhảy beat lv 4, lv 5)
+kill boss beat up
hướng dẫn: các bạn nên vào au trước 1 lần để xtrap update xong mở hack lên và xài. ( lưu ý: hack fai dc copy zo au)
Tắt hết các chương trình cheat bug khác để hack hoạt động tốt hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét